TŰZ VÉDŐ INFO CENTRUM:Tűzvédelemben otthon vagyunk ajánló
Ügyfélszolgálat, kapcsolat.
Ügyfélszolgálat
& Kapcsolat
ÁSZF, szállítás és garancia.
ÁSZF Szállítás
& Garancia
Termék kereső
 Kosár A kosár üres! PénztárPénztár
  • Bezár
TŰZ VÉDŐ INFO CENTRUM:Tűzvédelemben otthon vagyunk
© TŰZ VÉDŐ INFO CENTRUM:Tűzvédelemben otthon vagyunk   2018 Minden jog fenntartva!   Tel: 06(30)9448-646 Generator: AktivPortal
Ajánlatunk
Újdonság
Top termékek
Megelőző faanyagvédő szerek : Embalan Farontó rovarok ellen megelőzésre, VIZES 10 literes ár

Embalan Farontó rovarok ellen megelőzésre, VIZES 10 literes ár

Megelőző védelem céljából házi cincér, tarka rágóbogár (nagy kopogóbogár), kopogóbogár lárva és lyctus (szijácsbogár) ellen. A fa felületére legalább 125 ml/m2, vásárolt töménységű EMBALAN Farontó rovarok elleni szer oldatát kell felhordani.


  • Hatás: Az EMBALAN Farontó rovarok elleni szer alkalmas fát roncsoló rovarkárok megelőző védelmére.
  • Termékfajta: Enyhén szagos (vizes) favédőszer faroncsoló rovarok ellen, megelőző védelemre. Felhasználási töménységű.
  • 1907/2008 (EU) rendelet (REACH) követelményeinek a 2015/830 (EU) rendelet módosításával, osztályozva 1272/2008 EK rendelet (CLP)
  • A fa hőmérséklete ne legyen + 5 C fok alatt, a környezet hőmérséklete fagypont felett legyen. A kezelést ne végezze tűző napon,
  • 10 literes kiszerelésben, 10 literes ár!

Normál ár: 20 320 Ft.   Akciós ár: 20 320 Ft.   Kedvezmény: 0%

Vissza   Mennyiség:  db   Kosárba

Megelőző favédő szer

EMBALAN Farontó rovarok ellen

1907/2008 (EU) rendelet (REACH) követelményeinek a 2015/830 (EU) rendelet módosításával, osztályozva 1272/2008 EK rendelet (CLP) szerint 

Termékfajta: Enyhén szagos (vizes) favédőszer faroncsoló rovarok ellen, megelőző védelemre. Felhasználási töménységű.

Hatóanyag: 0,25 % Permethrin és kiegészítő anyagok.

Hatás: Az EMBALAN Farontó rovarok elleni szer alkalmas fát roncsoló  rovarkárok megelőző védelmére.

Fajsúly (20 0C): kb. 0,93  g/cm3

Lobbanáspont: 64  oC

Viszkozitás: hígfolyós, vízszerű

Szag: Gyengén szagos is lehet

Alkalmazás:

Megelőző védelem céljából házi cincér, tarka rágóbogár (nagy kopogóbogár), kopogóbogár lárva és lyctus (szijácsbogár)  ellen a fa felületére legalább 125 ml/m2 fafelület 10 %-os, mely vásárolt töménységű EMBALAN Farontó rovarok elleni szer oldatát kell felvinni.

10 liter oldat= 80 m2 fafelületre elegendő, megelőző védelemre!! 

A fa megelőző kezelésére és a rovarok, mint házicincér, nagy kopogóbogár, halál órája és szijácsbogár károsításának megszüntetésére is alkalmazható, folyékony, felhordásra kész szer. Alkalmazási területek: Faanyag belső és külső térben; pl. tetőszerkezetek, támok, lépcsők, ajtók, stb. Bútorok és műtárgyak kezelésére is megfelelő.

Kezelés alatt az alkalmazókon kívül más személynek vagy háziállatnak, állati eledelnek, takarmánynak, vagy ezek előállítására  alkalmas ipari nyersanyagnak a helyiségben lennie nem szabad.

Alkalmazási módszer: Megelőző alkalmazás esetén a szer előnyösen használható kazánnyomásos vagy teknős merítéses eljárással. Ha ezek az eljárások nem lehetségesek, a fát ecseteléssel vagy merítéssel kezeljük.

Szórással vagy furatos eljárással is kezelhetjük.  Ez esetben permetezéshez használatos védőeszközt használjunk! A szórás kis nyomással és nagy cseppekkel történjen az aeroszol (köd) képződés elkerülése érdekében.

Általában egyszeri kezelés elegendő. Ha valamiért szükséges, a második kezelést kb. 5 óra múlva (vagy később)  ajánlatos  végrehajtani.

A fa előkészítése: Minden esetben először a lazúr-, lakk-, festék- vagy viaszréteget távolítsuk el, csak természetes fa felületet kezeljünk! A kezelendő fa ne legyen  szennyezett, havas, jeges. A fa hőmérséklete ne legyen + 5 C fok alatt, a környezet hőmérséklete fagypont felett legyen. A kezelést ne végezze tűző napon, vagy  esőben, hóban.

Felhasználási korlátozások: Nyílt láng és nyílt tűz mellett nem szabad dolgozni. A felhasználás közben és után jó szellőztetésről kell gondoskodni. Elégtelen szellőzésnél megfelelő, a légzőszerveket fokozottan  védő felszerelést kell használni (“A” szűrővel ellátott álarc). Felhasználás után a kezelő helyiségben 48 óra elteltéig nem szabad folyamatosan tartózkodni. Növényekre ne öntsük.

EMBALAN Farontó rovarok elleni szerrel impregnált faanyagok ne érintkezzenek élelmiszerekkel vagy állati eledelekkel.

1272/2008/EK CLP szerint, veszélyes anyagokról szóló utasítások, óvintézkedések:

H mondatok:

H302    Lenyelve ártalmas.

H304    Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

H317    Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318    Súlyos szemkárosodást okoz.

H400    Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410    Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P mondatok:

P261    Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.

P273    Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280    Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P310    Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P331    TILOS hánytatni.

P301 + P310    LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P305 + P351 + P338    SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P333 + P313    Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

P501    A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: előírások szerint.

EUH mondatok:

EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja

Biztonságtechnikai információk: A favédő és kártevő megelőző szerek biocid hatóanyagokat tartalmaznak. Ezeket tehát csak akkor szabad alkalmazni, ha az anyag védelme elő van írva, vagy egyedi esetben szükséges. Alkalmazáskor különösen a munka- és balesetvédelmi előírások  (pl. veszélyességi jelzések, gyúlékony folyadékokra vonatkozó előírások) a göngyölegen lévő jeleknek megfelelően (különösen a veszélyességi jel, a veszélyességi jelzés, veszélyre vonatkozó útmutatások, biztonsági tanácsok) betartandók. A munkát a használati útmutatás szerint kell végezni. A szer halakra, halakkal táplálkozó állatokra és egyéb vízi élőlényekre veszélyes. Kerülni kell a talaj, a talajvíz és felszíni víz szennyeződését.

Tárolás/környezetvédelem: Az EMBALAN Farontó rovarok elleni szert csak eredeti göngyölegben szabad tárolni. A tárolásnál és feldolgozásnál be kell tartani a talaj- és felszíni vizek, valamint a levegő tisztántartására vonatkozó törvényi előírásokat. A szernek nem szabad a talajba, csatornahálózatba, valamint a vizekbe jutnia.

A fenti adatok általános tanácsadó jellegű útmutatásokat tartalmaznak, leírják termékeinket  és tájékoztatják a felhasználót azok feldolgozásáról és alkalmazásáról. A mindenkori munkafeltételek és a felhasznált anyagok sokféleségére és különbözőségére való tekintettel természetesen nem tudunk minden egyedi esetet leírni. Kétség esetén végezzen el saját próbát, vagy kérdezze meg műszaki tanácsadó szolgálatunkat.

Termékeink egyenletesen kiváló minőségéért az általános eladási és szállítási feltételeink szerint vállalunk szavatosságot.

Szállító/engedélytulajdonos:

Hoetmer B.V. Hollandia

Bezár X
Cégadatok:Európai Tűzvédelmi Anyagokat Forgalmazó Kft
Bejegyezve:Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Cégjegyzék:13-09-184828
Adószám:25844106-2-13
Bankszámla:11742283-23215243-00000000
Telefon:06(29)320-076
Telefax:06(29) 320-093
Mobil:06(30)9448-646
Email:pyrostop@pyrostop.hu
Kérdezzen, vagy írjon nekünk!
Az Ön neve:
E-mail címe:
Üzenet:
*Spamszűrő:
*Kérem, írja be, hogy milyen nap van ma! (pl: "szerda")

Címünk: 2225 Üllő, Pesti út 198

Internetes vásárlás kontekt érintkezés nélkül éjjel nappal

Bezár X

FEL