tuzvedo@tuzvedo.eu címen várjuk érdeklődését. ajánló
Ügyfélszolgálat, kapcsolat.
Ügyfélszolgálat
& Kapcsolat
ÁSZF, szállítás és garancia.
ÁSZF Szállítás
& Garancia
Termék kereső
 Kosár A kosár üres! PénztárPénztár
  • Bezár
tuzvedo@tuzvedo.eu címen várjuk érdeklődését.
© tuzvedo@tuzvedo.eu címen várjuk érdeklődését.   2018 Minden jog fenntartva!   Tel: 06(30)9448-646 Generator: AktivPortal
Ajánlatunk
Újdonság
Megszüntető faanyagvédő szerek : MEGSZÜNTETŐ EMBALAN Farontó Rovarok Ellen 10 literes ár VIZES

MEGSZÜNTETŐ EMBALAN Farontó Rovarok Ellen 10 literes ár VIZES

EMBALAN Farontó rovarok ellen 1907/2008 (EU) rendelet (REACH) követelményeinek a 2015/830 (EU) rendelet módosításával, osztályozva 1272/2008 EK rendelet (CLP) szerint Enyhén szagos (vizes) favédőszer faroncsoló rovarok ellen, megszüntető védelemre.


  • Hatás: Az EMBALAN Farontó rovarok elleni szer alkalmas fát roncsoló rovarkárok védelmére
  • Megszüntető védelem céljából házi cincér, tarka rágóbogár (nagy kopogóbogár), kopogóbogár lárva és lyctus (szijácsbogár) ellen
  • Fa felületére legalább 250 ml/m2 10 %-os, -mely vásárolt töménységű -EMBALAN Farontó rovarok elleni szer oldatát kell felvinni.
  • 10 liter oldat= 40 m2 fafelületre elegendő, megszüntető védelemre!!
  • Faanyag belső és külső térben; pl. tetőszerkezetek, támok, lépcsők, ajtók, stb. Bútorok és műtárgyak kezelésére is megfelelő

Normál ár: 31 750 Ft.   Akciós ár: 31 750 Ft.   Kedvezmény: 0%

Vissza   Mennyiség:  db   Kosárba

Megszüntető favédő szer

EMBALAN INSECT KILLER

Embalan Insect Killer RTU = szabad felhasználású vizes oldat

 

Mikro-emulziós koncentrátum a faférgek és más fát pusztító rovarok támadásának megelőzésére és megszüntetésére.. Szabad felhasználású változata: Embalan Insect Killer RTU = szabad felhasználásra.

 

Regisztrációs szám:

Hollandia:            NL-0021535-0002             Belgium:                   BE-0015157-0002

Németország:     DE-0014304-0002             Lengyelország:        PL-0020817-0002

Luxemburg:         LU-0021782-0002             Cseh Köztársaság:  CZ-0021469-0002

Spanyolország:   ES-0020177-0002              Görögország:          GR-0021489-0002

Magyarország:    HU-0020363-0002 /HU-2019-MA-08-00242-2002

 

Felhasználási terület:

Faanyagvédőszer-koncentrátum farontó bogarak elleni megelőző kezelésre és bogarak elleni megszüntető kezelésre.

Fedél alatti helyeken lévő, fából készült termékek számára, amelyek nincsenek kitéve az időjárás viszontagságainak.

Alkalmazási területek: Faanyag belső térben; pl. tetőszerkezetek, támok, lépcsők, ajtók, stb. Bútorok és műtárgyak kezelésére is megfelelő. Kezelés alatt az alkalmazókon kívül más személynek vagy háziállatnak, állati eledelnek, takarmánynak, vagy ipari nyersanyagnak a helyiségben lennie nem szabad.

 

Az alkalmazás módja(i), alkalmazási arány(ok) és gyakoriság:

Vigye fel permetező berendezéssel, alacsony nyomáson, durva szórással, vagy ecsettel. A professzionális felhasználók (szakemberek) injektálást is használhatnak megszüntető kezelésre.

 

Megelőző kezelés:         200 ml/m2 (1 l anyag 5 m2 felületre)

 

Megszüntető kezelés:    300 ml/m2 (1 l anyag 3,3 m2 felületre)

 

A hígított (vásárolt) termék megszüntető célú, fecskendezéses alkalmazásainál az előírt alkalmazási arány:

150 kg/m3, amelyet a hígított terméknél 300 ml/m2 koncentrációban alkalmazandó felületi kezelés követ. Ez az alkalmazási mód nem szokványos gyakorlat a megszüntető alkalmazásokra, csak indokolt esetben használja.

A felvitel függ a faanyag abszorpciójától, a fa fajtájától és a fa felületétől (durvára fűrészelt, gyalult, vagy csiszolt)szárazságától és gyantatartalmától.

Távolítsuk el a fémre, betonra, vagy más anyagra rácseppent vagy kiömlött terméket,  például vízzel.

Az Embalan Insect Killer RTU a termék felhasználásra kész változata, amelyet szakemberek és nem szakemberek is használhatnak Az Embalan Rovarölőszert 4%-os oldatban használjuk, (vásárlási töménység) és mint egy megelőző kezelést minimálisan 200 ml/m² (1 liter per 5 m²) és megszüntető jelleggel 300 ml/m² (1 liter per 3,3 m²) kell használni. Az  Embalan Insect Killer RTU egy azonnal használható micro-emulsion, amit megelőző kezelést, minimálisan 200 ml/m² (1 liter per 5 m²) és  megszüntető jelleggel 300 ml/m² (1 liter per 3,3 m²) kell használni.

Az előállítási típusa:            ME- Mikroemulzió

Hatóanyag és tartalom:      Permetrin (CAS-szám 52645-53-1)   6,493% w/w

 

A keverék összes olyan anyagának azonosítása, amelyek hozzájárulnak a keverék osztályozásához:

 9-11 szénatomszámú, etoxilált alkoholok (CAS-szám: 68439-46-3)

  1,2 benzizotiazol-3(2H)-on (BIT, CAS-szám: 2634-33-5)

 

VESZÉLY

UN 3082 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N., PERMETRIN (ISO), 9, III

 

Használati utasítások:

CSAK BELTÉRI FELHASZNÁLÁSRA. Használat kész oldat. Ne nyúljon, vagy lépjen bele a kiömlött anyagba. A kiömlött anyag kezelése során ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. Kerülje a gőz és köd belélegzését. Biztosítson megfelelő szellőztetést. A védőfelszerelés nélküli személyeket és az állatokat nem szabad a termékkel kezelt területre engedni – addig kell távol maradniuk, amíg a felület fel nem szárad (ez függhet az időjárási viszonyoktól). A használatra kész termék alkalmazása során a felhasználónak ügyelnie kell arra, hogy a termék ne fröccsenjen a ruházatára vagy a bőrére. A bőrre került terméket le kell mosni.

A kezelt felületekhez száradásig nem szabad hozzáérni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét, vagy a tájékoztatót és kövessen minden utasítást. Amennyiben a kezelés eredménytelennek bizonyul, akkor erről értesítse az engedélytulajdonost. Ügyeljen arra, hogy a háziállatok - különösen macskák -

 ne érintkezzenek tartósan a kezelt felületekkel.

Ne használja olyan fafelületen, amely közvetlenül érintkezhet élelmiszerrel és takarmánnyal. Ne szennyezze be az élelmiszereket, evőeszközöket vagy az élelmiszerrel érintkező felületeket.

Alkalmazási módszer: Megszüntető alkalmazás esetén a szer előnyösen használható teknős merítéses eljárással. Ha ezek az eljárások nem lehetségesek, a fát ecseteléssel vagy merítéssel kezeljük.

Szórással vagy furatos eljárással is kezelhetjük.  Ez esetben permetezéshez használatos védőeszközt használjunk! A szórás kis nyomással és nagy cseppekkel történjen az aeroszol (köd) képződés elkerülése érdekében.

Általában kétszeri kezelés elegendő. A második kezelést kb. 5 óra múlva (vagy később)  ajánlatos  végrehajtani.

A fa előkészítése: Minden esetben először a lazúr-, lakk-, festék- vagy viaszréteget távolítsuk el, csak természetes fa felületet kezeljünk! A kezelendő fa ne legyen  szennyezett, havas, jeges. A fa hőmérséklete ne legyen + 5 C fok alatt, a környezet hőmérséklete fagypont felett legyen. A kezelést ne végezze tűző napon, vagy  esőben, hóban.

Felhasználási korlátozások: Nyílt láng és nyílt tűz mellett nem szabad dolgozni. A felhasználás közben és után jó szellőztetésről kell gondoskodni. Elégtelen szellőzésnél megfelelő, a légzőszerveket fokozottan  védő felszerelést kell használni (“A” szűrővel ellátott álarc). Felhasználás után a kezelő helyiségben 48 óra elteltéig nem szabad folyamatosan tartózkodni. Növényekre ne öntsük. 

Kockázatcsökkentő intézkedések:

KIZÁRÓLAG FOGLALKOZÁSSZERŰ FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE. Viseljen a vegyszerálló védőkesztyűt (a kesztyű anyagát az engedélyes határozza meg a termékismertetőben), megfelelő védelmet biztosító (legalább a 6. típusba sorolt, az EN 13034 szabványnak megfelelő) kezeslábast és szem- és arcvédő eszközt a termék kezelési fázisában. Viseljen vegyszerálló védőkesztyűt (a kesztyű anyagát az engedélyes határozza meg a termékismertetőben) a permetezéses és fecskendezéses kezelés alkalmazása során. A permetezés során megfelelő védelmet biztosító (legalább a 6. típusba sorolt, az EN 13034 szabványnak megfelelő) kezeslábast kell viselni. 

Figyelmeztető mondatok

H317     Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H318     Súlyos szemkárosodást okoz.

H410     Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P102     Gyermekektől elzárva tartandó.

P261     Kerülje a permet belélegzését.

P272     Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.

P273     Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280    Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.

P305 + P351 + P338 + P310 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.

Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P362+P364 A szennyezett ruhadarabot le kell venni. És újbóli használat előtt ki kell mosni.

P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

P391     A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

P501     A tartalom elhelyezése hulladékként: a helyi/nemzeti/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

Tárolás

Hűvös, jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. A tárolóhelyiség

padozatának át nem eresztő tulajdonságúnak kell lennie a folyadék kijutásának megakadályozása

érdekében. Kizárólag az eredeti csomagolásban tárolható. A hulladékot vagy a szennyezett csomagolást az érvényes szabályozásnak megfelelően, elismert begyűjtő vagy hulladékfeldolgozó cégen keresztül kell újrahasznosítani vagy ártalmatlanítani. A megfelelően megtisztított tárolóedény ipari hulladékként kezelendő. Se a biocid terméket, se annak hígított oldatát ne engedje a csatornahálózatba vagy a környezetbe kerülni.

Eltarthatóság: 24 hónap.

 

Hoetmer B.V. Postafiók 1.  NL-3300, Dordrecht Telefon: +31-78-6350720 Fax:         +31-78-6133029

K.k. Dordrecht 23036679

   Európai Tűzvédő Anyagokat Forgalmazó Kft

Székhely:  2724 Újlengyel, Határ u 12

Adószám: 25844106-2-13

EU Adószám:   HU25844106

Raktár:            H2225.Üllő. Pesti u 198   www.tuzvedo.eu

tuzvedo@tuzvedo.eu

Bezár X
Cégadatok:Európai Tűzvédelmi Anyagokat Forgalmazó Kft
Bejegyezve:Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Cégjegyzék:13-09-184828
Adószám:25844106-2-13
Bankszámla:11742283-23215243-00000000
Telefon:06(29)320-076
Telefax:06(29) 320-093
Mobil:06(30)9448-646
Email:tuzvedo@tuzvedo.eu
Kérdezzen, vagy írjon nekünk!
Az Ön neve:
E-mail címe:
Üzenet:
*Spamszűrő:
*Kérem, írja be, hogy milyen nap van ma! (pl: "szerda")

Címünk: 2225 Üllő, Pesti út 198

Internetes vásárlás kontakt érintkezés nélkül éjjel nappal

Bezár X

FEL